Algemene bepalingen

1.1.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening van een bestelformulier voor dienstverlening of levering van goederen, of vanaf de levering van goederen en/of diensten, of vanaf de facturatie ervan, welke er ook eerst gebeurt.

1.2.

Bij afwezigheid van een geldig ondertekend contract, wordt de contractuele relatie tussen Xenus BV en zijn klanten volledig bepaald door de hierin beschreven voorwaarden.

1.3.

Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze Verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en  vervangen door de voorwaarden hierin vermeld. Geldige, getekende contracten worden aangevuld met deze bepalingen.

1.4.

De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van het bestelformulier of bestelbevestiging waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

1.5.

Bij annulering van een bestelling door de klant zullen reeds gemaakte kosten door Xenus BV voor het uitvoeren van deze bestelling steeds doorgerekend worden aan de klant, ongeacht het bedrag van de bestelling of het bedrag van deze kosten.


2. Diensten

2.1.

Alle diensten geleverd door Xenus BV zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

2.2.

Bij aanvraag van een offerte voor deze diensten worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

2.3.

Alle offerten zijn geldig gedurende 10 kalenderdagen tenzij anders vermeld. Bij aanvaarding van de offerte door de klant zal steeds een bestelbon opgemaakt worden.

2.4.

Bij ondertekening van een bestelbon voor diensten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kan tot 100% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden door Xenus BV.

2.5.

Bij afwerking van de geleverde diensten wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd, verminderd met het eventueel reeds betaalde voorschot.

2.6.

Alle kosten die door Xenus BV gemaakt worden voor de ontwikkeling van specifieke toepassingen, inclusief licenties voor aanschaf en gebruik van software, blijven ten laste van de klant, tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen wordt.

2.7.

Diensten die over een periode van meer dan 30 kalenderdagen lopen kunnen door Xenus BV maandelijks gefactureerd worden in functie van het verloop van de werken.


3. Goederen

3.1.

Alle goederen geleverd door Xenus BV zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

3.2.

Bij aanvraag van een offerte voor deze goederen worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

3.3.

Alle offerten zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen tenzij anders vermeld.

3.4.

Bestellingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren door middel van een bestelbon en/of mail. Hierbij kan Xenus BV de klant vragen een bedrag van 50% van het offertebedrag als voorschot betalen.

3.5.

Goederen worden steeds en uitdrukkelijk vervoerd op kosten en risico van de klant.

3.6.

Bij levering van de bestelde goederen wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd. De klant dient het resterende bedrag te betalen volgens de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur.

3.7.

Geleverde goederen blijven eigendom van Xenus BV tot de volledige betaling van het volledige verschuldigde bedrag (basisbedrag vermeerderd met nalatigheidsinteresten en kosten) heeft plaatsgevonden. De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen in originele staat te bewaren totdat de volledige betaling uitgevoerd is. Bij niet betaling van de factuur na de 15de dag na verzending van een aangetekende aanmaning, kan Xenus BV de teruggave van de goederen eisen en de overeenkomst ontbinden van rechtswege door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven. Deze ontbinding ontslaat de klant niet van enige verantwoordelijkheid tot betaling van kosten en nalatigheidsinteresten.


4. Klachten

4.1.

Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Xenus BV toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen gemeld te worden binnen de zeven dagen na ontdekking.


5. Betalingsmodaliteiten

5.1.

De facturen van Xenus BV zijn contant betaalbaar in € (Euro) tenzij anders vermeld op de factuur.

5.2.

Het niet betalen van de factuur op de vervaldag, stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten, berekend op basis van de referte interestvoet van de Europese Centrale Bank met zich mee, met een minimum van 5% op jaarbasis.

5.3.

Het bedrag van de factuur wordt automatisch, zonder ingebrekestelling, bij de eerste aanmaning verhoogd met 10% en een minimum van 125 € als schadeloosstelling

voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.


6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

6.1.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Hasselt.

6.2.

In het geval één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.


Algemene verkoopsvoorwaarden